REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:
1) E-mail – adres poczty elektronicznej,
2) Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
3) Pro-Logis – Pro-Logis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832336, REGON: 145844990, NIP: 5272667502, adres e-mail: biuro@pro-logis.waw.pl,
4) Polityka prywatności i cookies – dokument określający w szczególności cele i zasady pobierania danych przez Stronę internetową, niezbędnych do świadczenia usług przez Pro-Logis, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Pro-Logis, dostępny pod adresem: https://pro-logis.waw.pl/polityka-prywatnosci/,
5) Regulamin – niniejszy regulamin,
6) Strona internetowa – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną https://pro-logis.waw.pl/,
7) Usługi – usługi świadczone przez Pro-Logis za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych za pośrednictwem Strony internetowej, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
8) Użytkownik – podmiot korzystający z Usług Pro-Logis za pośrednictwem Strony internetowej, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub przedsiębiorcą.

§ 2. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem Strony internetowej jest Pro-Logis.
2. Regulamin jest adresowany do Użytkowników korzystających ze Strony internetowej i określa warunki świadczenia Usług za pomocą Strony internetowej przez Pro-Logis oraz zasady korzystania ze Strony internetowej, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie, wydrukowanie lub odtworzenie.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Strony internetowej. W razie otrzymania przez Pro-Logis zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Pro-Logis może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§ 3. Rodzaj i zakres działalności

1. Pro-Logis prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu magazynowych, logistycznych i konfekcyjnych.
2. Usługi, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą być świadczone za pośrednictwem Strony internetowej, w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość, treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do:
1) korzystania ze Strony internetowej w sposób niezakłócający ich funkcjonowania oraz w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies,
2) niepodejmowania działań naruszających dobre obyczaje i reguły uczciwej konkurencji, w szczególności nieumieszczenia na Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
4) nienaruszania praw majątkowych lub dóbr osobistych Pro-Logis oraz osób trzecich, w tym innych Użytkowników.
2. Użytkownik jest uprawniony:
1) powiadomić Pro-Logis o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie,
2) powiadomić Pro-Logis o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony internetowej.
3. Użytkownik może otrzymywać komunikaty generowane automatycznie przez systemy informatyczne Pro-Logis, opatrzone odpowiednią informacją w rodzaju „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” bądź zbliżoną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pro-Logis nie ma możliwości zapoznania się z treścią zwrotnych informacji wysłanych przez Użytkownika w odpowiedzi na komunikat generowany automatycznie.

§ 5. Wymagania techniczne

1. Celem korzystania ze Strony internetowej konieczne jest:
1) połączenie z siecią Internet,
2) użycie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z treści dostępnych online np. Microsoft Edge lub Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Chrome lub Firefox
w wersji 15.0 lub nowszej,
3) włączenie obsługi Cookies i Java Script.
2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzedzającym, Pro-Logis nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej.

§ 6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Pro-Logis podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Strony internetowej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pro-Logis w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony internetowej.
3. Użytkownik ma prawo zgłaszania reklamacji Pro-Logis w sprawach dotyczących korzystania ze Strony internetowej, w szczególności z brakiem dostępu do Strony internetowej.
4. Reklamację należy zgłosić:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail Pro-Logis, o którym mowa w § 1 pkt 3) Regulaminu, lub
2) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Pro-Logis: ul. ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”.
5. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać imię i nazwisko, dane podmiotu w imieniu którego składana jest reklamacja, adres e-mail Użytkownika, adres do korespondencji, a także opis stanu faktycznego i zgłaszanych zastrzeżeń.
6. Pro-Logis ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od jej złożenia. Jeśli reklamację składa Konsument, a Pro-Logis nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni, przyjmuje się, że reklamacja została uznana za niezasadną.

§ 7. Polityka prywatności i cookies

Informacje na temat zasad ochrony danych osobowych, polityki prywatności oraz plików cookies stosowanych przez Pro-Logis na Stronie internetowej zostały uregulowane w odrębnym dokumencie – Polityka prywatności i cookies, o którym mowa w § 1 pkt 4) Regulaminu.

§ 8. Własność intelektualna

1. Pro-Logis oświadcza, że wszystkie treści udostępniane Użytkownikowi są chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Użytkownikowi na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
2. Użytkownik może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na Stronie internetowej jedynie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest wszelkie kopiowanie, reprodukcja, przekazywanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Pro-Logis jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Pro-Logis w zakresie świadczonych Usług udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieprzenaszalnej, do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika.
4. Pro-Logis udziela Użytkownikowi zgody na drukowanie kopii lub wyciągów ze Strony internetowej wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, niezwiązanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.
2. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikom Strony internetowej w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
3. Pro-Logis ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu ze Strony internetowej, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Pro-Logis.
4. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. Pro-Logis dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem.
5. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Strony internetowej, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Pro-Logis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
6. Pro-Logis nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika
ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Pro-Logis a Użytkownikiem.
7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących Konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw Konsumentów.
9. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
11. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
12. Pro-Logis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Pro-Logis powiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie informacji o planowanej zmianie Regulaminu na Stronie internetowej, w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem zmiany w życie.
13. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 

Call Now Button